• bg22

Haryt

Ulanylan garynja magdançy T17 40T 42T T17E 50T 53T T17 + 52T 55T 58T 61T 64T arzan Bitcoin Asic Cryptocurrency Miner BTC teňňesini gazmak üçin

Gysga düşündiriş:

ModelT17 / T17 +/T17e

FunksiýasBTC/ BCH

Haşrate: 40TH / 58TH / 53TH

Spesifikasiýa: 2200W.55J / T. ; 2900W.50J / T. ; 2750W.55J / T.

Çykan senesiSentýabr2019 (T17e 53T)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa parametrleri

Spesifikasiýa parametrleri
Model belgisi T17 40T
Haşrate 40TH / s±2%
Kuwwatlylygy 2200W + 15%
Diwardaky güýç netijeliligi @ 25°C, J / TH 55J / TH
Sowatmak 4 x 12038 Janköýer
Işleýiş temperaturasy 0~ 40
Nosie 82dB
Aýratynlyk agramy  
Arassa ölçegler 298.2mm x178mm x296.6mm
Jemi ölçegler 486mm x388mm x256mm
Arassa agramy, kg (2-2) 9.73kg
Jemi agram, kg 11.5kg
Spesifikasiýa parametrleri
Model belgisi T17 + 58T
Haşrate 58TH / S.±5%
Kuwwatlylygy 2900W + 10%
Diwardaky güýç netijeliligi @ 25°C, J / TH 50J / TH
Sowatmak 4 x 12038 Janköýer
Işleýiş temperaturasy 0~ 40
Nosie 82dB
Aýratynlyk agramy  
Arassa ölçegler 298.2mm x178mm x304.3mm
Jemi ölçegler 486mm x388mm x255mm
Arassa agramy, kg (2-2) 9.5kg
Jemi agram, kg 12kg
Spesifikasiýa parametrleri
Model belgisi T17e 53T
Haşrate 53TH / S.±5%
Kuwwatlylygy 2750W + 10%
Diwardaky güýç netijeliligi @ 25°C, J / TH 55J / TH + 10%
Sowatmak 4 x 12038 Janköýer
Işleýiş temperaturasy 0~ 40
Nosie 76dB
Aýratynlyk agramy  
Arassa ölçegler 298mm x175mm x304mm
Jemi ölçegler 466mm x388mm x265mm
Arassa agramy, kg (2-2) 9.5kg
Jemi agram, kg 11kg

T17 magdançysynyň beýany

Ant Miner T17 öz-özüni ösdüren ikinji nesil 7nm çip bilen enjamlaşdyrylandyr.

T17wTSMC FinFET tehnologiýasy we global optimizasiýa usulyýeti, öndürijilik ep-esli gowulaşdy.

40T hasrat we has pes energiýa netijeliligi bilen, Ant Mining Machine T17 enjamyň ähli gurluşyny optimizirlemegi dowam etdirýär.Öňküsi, garynja magdan maşyny T15 bilen deňeşdirilende, garynja magdan maşynynyň T17 73,9% hasraty bar, ýekeje maşyn 40TH / s.Haşrat durnukly we magdançylar meniňki dowam etdirip bilerler.

Täze çip logikasy we gurluş dizaýnynyň kömegi bilen, Ant T17 2200W sarp edýär we energiýa netijeliligi bary-ýogy 55J / TH, öňküsinden 17,9% pes bolup, has güýçli bolýar!

Garynja magdan maşyny T17, goşa barreli fanat bilen enjamyň arka tarapynda bal ary sowadyjy tor bilen bilelikde döredilip, howa gatnawyny ep-esli gysgaldýar.Adaty ýeke janköýer enjamy bilen deňeşdirilende, sowadyjy howa syýahaty 50% gysgaldylyp, magdançynyň girişi we çykmagy arasyndaky temperatura tapawudyny azaldyp, enjamyň işleýşini netijeli gowulandyryp, magdançynyň uzak möhletli durnukly işlemegine kömek edýär we magdançynyň ömrüni uzaltmak.Conversokary öwrüliş tizligi elektrik üpjünçiligi

Antminer17 kripto magdanlaryny satyn almakda tejribe alyşmak

Antminer17 seriýaly magdançylar, köpüsi Bitmain içerki dawa ýüze çykanda öndürildi, ýagny 2020-nji ýylyň ahyryndan başlap Ant Ant magdançy T17 / S17 seriýasy hil gözegçiligi taýdan gaty kanagatlanarly däldi, 17 seriýaly kripto magdançylar ýylylyga çydamly däldi we hashrat ýeterlik däldi, hashboard şowsuzlygy, gyzdyryjy we ş.m.Şeýle-de bolsa, Antminer T17 / S17 satyn alyp bilerismi?Jogap hawa.

 
Gowy T17 seriýaly magdançyny nädip saýlamaly?Ilki bilen arzan üçin açgöz bolmaly däl, ýadyňyzdan çykarmaň, arzan zat gowy däl.T17 magdançy saýlanymyzda, mümkin boldugyça gowulaşan magdançylary gözleýäris.Käbir zawodlar ulanylan T17 we S17 seriýaly magdançylary yzyna satyn alýarlar we esasan T17 / S17 hashboardundaky gyzdyryjy nokady üýtgedip üýtgedýärler.Asyl magdan çykaryjy ýylylyk enjamy aýratyn granulada, maşyn daşamak prosesinde düşmek has aňsat.Gowulandyrylan gyzdyryjy enjam indi granular däl, plastinka gurluşy (çepde görkezilişi ýaly). Heatylylyk geçiriji bölejikleri çalşandan soň, antminer T17 hashboard temperatura gözegçiligi gowulaşdy, hashrat birneme durnukly we ulagda gowulaşan T17 hem ep-esli azaldar. ulag ýitgileri

Satyn almak boýunça görkezmeler

Satyn almak boýunça görkezmeler
1 customer Müşderi hyzmaty bilen habarlaşmak, e-poçtaňyzy ibermek we hasyl maglumatlary (ady, salgysy, telefon belgisi, poçta kody we beýleki talaplaryňyzy goşmak bilen) sahypanyň sag tarapynda "onlaýn hyzmaty" basyň ýa-da "habarlaşmaňyzy goýuň".
2 customer Müşderi hyzmatyna önümiň modelini we mukdaryny sargyt etmelidigiňizi habar beriň, müşderi hyzmaty harytlaryň bahasyny we iberiş çykdajylaryny hasaplamak üçin talaplaryňyza esaslanýar.
3 payment Töleg alanyňyzdan soň, 3-7 günüň içinde halkara ekspress-iň yzarlaýyş maglumatlaryny alyp bilersiňiz.Harytlar has köp partiýa synagy üçin wagt alsa, gowşuryş wagty aýratyn gepleşikler geçiriler.
4 a Bir öwrenje bolsaňyz we haýsy magdan enjamynyň size laýykdygyny bilmeýän bolsaňyz, müşderi hyzmatyna habar bermegiňizi haýyş edýäris, ýagdaýyňyza görä siziň bilen maslahatlaşarys we size iň amatly çözgüt hödürläris.


  • Öňki:
  • Indiki: