• bg22

Haryt

StrongU Miner STU-U6 420G STU U1 U2 U1 + U1 ++ U8 X11 DASH magdan gazyp alýan Cropto magdançy ASIC magdan maşyny

Gysga düşündiriş:

ModelSTU-U6

FunksiýasDASH

Haşrate: 420G

Spesifikasiýa: 2100W

Çykan senesiAprel2019


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt aýratynlyklary

Spesifikasiýa parametrleri
Model belgisi STU-U6
Haşrate 420G±8%
Kuwwatlylygy 2100W±10%
Diwardaky güýç netijeliligi @ 25°C, J / TH 2W / G.
Sowatmak 2x 12038 Janköýer
Işleýiş temperaturasy 0~ 40
Nosie 76dBMaks
Aýratynlyk agramy  
Arassa ölçegler 370mm x135mm x208mm
Jemi ölçegler 390mm x260mm x260mm
Arassa agramy, kg (2-2) 7.8kg
Jemi agram, kg 8.5kg

StrongU Miner STU-U6 aýratynlyklary

StrongU Miner STU-U6, esasan DASH gazyp almak üçin ulanylýan Pundi11 algoritmidir, elbetde, 420G resmi arifmetiki güýjünden soň köpçülikleýin önümçilik meýilnamasy NPXS11 görnüşleri üçin hem ulanylyp bilner.± 10%, maşyn diwarynyň tutuş güýji 2100W± 10%.

Blokdan çykarmak

U6 gutusynyň hemmesi gaty kiçi, ölçegleri, jemi we sap agramlary göni daşky gutuda bellendi.

Bukjany açyň we U6-yň toplumlaýyn elektrik üpjünçiliginiň bardygyny, paralel goşa janköýerleri ulanýandygyny, bir taraplaýyn howa akymyny sowadýandygyny we sap agramynyň 8,5 kg bolandygyny görüp bilersiňiz.

U6-yň ykjam ululygyny gapdaldan görmek bolýar, tutuş maşyn gaty gysga we magdan maşynyny götereniňde özüni gaty ýeňil duýar, gysga göwrüm hem ýylylygy çalt çykarmak üçin amatly.

U6 durup ýa-da ýatyp biler.

Integrirlenen elektrik üpjünçiligi modeli STU-HQ2680 iň ýokary öndürijiligi 2500W we kuwwat öwrüliş tizligini 93% üpjün edýär.

Elektrik üpjünçiligi dolandyryş wyklýuçateli bilen gelýär we 16A tok şnuruny ulanýar.

Toplumlaýyn elektrik üpjünçiligi poslamaýan polatdan ýasalan bölek ulanyp, kalkulýator tagtasyna birikdirilýär we elektrik üpjünçiliginden çykýan kabel dolandyryş tagtasyny güýçlendirmek we kalkulýator tagtasynyň naprýa .eniýesini sazlamak üçin ulanylýar.

Magdançynyň duran wagty magdançynyň modeli, güýji we güýji sarp edilişi baradaky maglumatlary ýokarda görmek bolýar.

Dolandyryş tagtasy beýleki magdançylara meňzeýär, ýagdaý görkezijileri, täzeden açmak / täzeden düzmek düwmesi, Ethernet interfeýsi we IP adresi hasabat düwmesi, beýleki magdançylar bilen deňeşdirilende ýene bir in engineeringenerçilik hyzmat ediş interfeýsi we dört ýagdaý görkezijisi bar.

Janköýer aýrylandan soň, U6 DASH magdançysynyň tagtanyň ortasynda deflektorly iki sany hash tizligi bar, bu gelýän howanyň gyzdyryjy nokadyň üstünden akmagyna we ýylylygyň ýaýramagynyň netijeliligini ýokarlandyrmaga hyzmat edýär.

U6-nyň ýylylyk taraplary iki sany 12038 12V / 5A janköýerini ulanýar.

Synag

U6 ýagdaý çyralary ulgam işledilende hemmesi ýakylar, ikisi ýakylýar we ulgam öz-özüni synagdan geçirip, kadaly işleýäninden soň ýanyp-sönýär.

Magdan çykaryjy maşynyň sazlamalaryny tamamlandan soň, otagyň temperaturasy 25,8 dereje, çykyş temperaturasy 44,4 dereje, bu entegem gowy temperatura gözegçilik edýär.

Biraz wagtlap balyk howuzunda ylgandan soň, hasaplamanyň nyşana alnandygyny görkezdi, 24 sagatlap 420G töweregi hash tizligi.

U6-420G-iň kuwwat sarp edilişi, tizlik derejesine ýetenden soň 2109W boldy, netijede kuwwat sarp ediş gatnaşygy 4.98W / G boldy.

Umuman aýdanyňda, U6-420G gaty gowy, kiçijik göwrümi we uly hasaplaýyş güýji bilen henizem gowy magdançylyk tejribesini berýär.

StongU U6 Önüm sergisi

StongU U6 satyn almak prosesi

1Aragatnaşyk maglumatlaryňyzy (şol sanda: E-poçta, ady, salgysy, telefon, poçta kody we beýleki bellikler) goýup, gözleg ibermek üçin müşderi hyzmaty bilen habarlaşyň.Müşderi e-poçtaňyza 24 sagadyň dowamynda jogap berer, wagtynda barlaň.

Müşderi hyzmatyny hem goşup bilersiňizWhatsApp ýa-da wechat:+8613768392284

2Müşderi hyzmaty bilen habarlaşanyňyzdan soň, önümiň modelini, mukdaryny we bahasyny tassyklaň.

3Töleg alanymyzdan soň, ähli magdan maşynlarynyň iberilmezden ozal işleýändigine göz ýetirmek üçin müşderiler üçin magdan enjamyny synagdan geçireris.Ippingük daşaýarka, daşamak wagtynda ýetirilen zyýany azaltmak üçin enjamy güýçlendirmek we galyňlaşdyrmak üçin köpürjikli örtük ýa-da köpükli pagtany ulanmaga synanyşarys.

4. Synag we gaplamak prosesi tamamlanandan soň, 2-3 iş gününiň içinde iberiji agente ibereris.Adaty ýagdaýlarda, 3-7 günüň içinde halkara ekspress-iň yzarlaýyş maglumatlaryny alyp bilersiňiz.

5Başga talaplaryňyz bar bolsa, müşderi hyzmatynyň işgärlerine habar bermegiňizi haýyş edýäris.


  • Öňki:
  • Indiki: