• bg22

Haryt

Radeon AMD RX 580 590 8GB grafiki karta Sapphire XFX ASUS Dataland Maxsun oem nobrand 580 590 8GB GPU magdan kartasy

Gysga düşündiriş:

Model580

FunksiýaETH ETC

Haşrate: 30Mhs

Wideo ýady: 8gb

Çipler: AMD

Agram20kg

Töleg usulyABŞ dollary| EUR| GBP | CAD | AUD | RUB |USDT (ERC20)/TRC20)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň spesifikasiýasy

Grafiki kartoçkalar  
Cbagryň Radeon AMD RX 580
Önümçilik prosesi 14nm
Esasy ýygylyk 1286MHz
Oryat aýratynlyklary  
Oryadyň ýygylygy 7000MHz
Oryat görnüşi GDDR5
Oryat ukyby 8 Gb
Bitadyň giňligi 256bit
Interfeýs  
Interfeýsiň görnüşi PCI Express 3.0 16X
I / O interfeýsi  6×Mini DisplayPort interfeýsi
Kuwwat birleşdirijisi  8pin
Beýleki parametrler  
Atylylygy paýlamak usuly goşa Fsowatmak
HDCP goldawy Hawa
Önümiň ululygy 243×124×40mm
Maslahat berilýän elektrik üpjünçiligi 550W ýa-da has köp
8

Radeon AMD RX 580 8GB grafika kartasy

Radeon AMD RX 580 seriýaly grafiki kartlar 2018-nji ýylda agdyklyk edýär we 580 grafiki kartoçkalar Radeon AMD RX 570 we 590 derejesine ýakyn. 500 seriýaly grafiki kartalardan öňki 470/480 seriýa hem bardy, ýöne şu gün 470/480 grafiki kartoçkalary, ýaşy sebäpli gaty uzaga çekdi.

“Antminer S9” BTC ASIC magdançylary üçin nusgawy önümçilik bolsa, AMD RX 580 8G grafiki kartasy ETH GPU magdançylary üçin nusgawy.S9 ýa-da 580 grafiki kartoçka bolsun, bazaryň gaty islegi henizem bar, esasanam 580/590 grafiki kartoçkalar, 570 8GB grafiki kartalar bazaryň dolanyşygy az, belki-de köp ulanylmagy sebäpli bolup biler. ýyllar.

Bu etapda täze 580/590 grafiki kartoçkalary gözleýänler entek köp, meniň jogabym hemişe olara aýtmak: 2022-nji ýylda täze Iphone 6plus ýaly täze Iphone 6plus satyn alyp bilmersiňiz.Hatda kimdir biri size täze 580/590 grafiki kartoçka berip biljekdigini aýtsa-da, meniň pikirimçe üpjün ediji höwesjeň ýa-da bilgeşleýin sizden gizlemäge synanyşýar.

Ulanylan 580 Tejribe paýlaşmasy

Tejribe paýlaşmak, häzirki ulanylýan bazar Radeon AMD RX 580 8GB grafiki karta markalary: Sapphire / XFX / ASUS Dataland / Maxsun / oem / nobrand, şolardan Sapphire we ASUS 580/590 hasraty henizem 30Mhs-dan ýokary bolup biler.XFX / Dataland / Maxsun 580 hasraty takmynan 28-30mhs, käbir OEM markalary we markasyz 580 hashraty 26-27mhs töweregi.Haşrat näçe ýokary bolsa, şonça-da arzan.Nädip saýlamalydygy barada, bu maglumatlar bilen müşderiniň pikirinde eýýäm öz jogaby bar diýip pikir edýärin.Mundan başga-da, magdançylaryň müşderileri öz şertlerine görä saýlamaly.Fermer hojalygyňyzyň has gowudygyny, elektrik togunyň arzandygyny we magdançylary dolandyrjak işgärleriňiziň bardygyny göz öňünde tutsaňyz, ETH kripto gazyp almak üçin arzan XFX / Dataland / Maxsun / OEM markasy 580/590 grafiki kartalary saýlap bilersiňiz.Müşderiniň magdançylyk gurşawy has berk, temperatura gözegçiligi pes, dolandyryp biljek hiç kim we elektrik energiýasy has ýokary bolsa, durnukly GPU magdançysyny saýlamak, hatda 580 grafiki kartadan ýüz öwürmek we RTX 1660s / 2060s / 3070m / CMP 30HX / CMP 40HX grafiki kartalar we ş.m. Munuň tersine, Nvidia çipleri AMD-den has gowy ýylylyga garşydyr.

Mundan başga-da, hemişe arzan bahalary tapyp biljekdigini aýdýan käbir müşderiler bar, soň bellemeli başga bir zat bar.580 grafiki kartoçkalara bazaryň ýokary islegi sebäpli köp zawodlar özgertmek üçin 570 ýa-da 580 4G grafiki kartalary ulanarlar, kartanyň düýpgöter üýtgemegi, öndürijiligi we durnuklylygy gaty erbetleşer, satuw bahasy tebigy däl.

Harytlar we inwentar

Satyn almak prosesi

1 inqu Gözleg ibermek, aragatnaşyk maglumatyňyzy goýmak üçin müşderi hyzmaty bilen habarlaşyň

2 customer Müşderi hyzmaty bilen habarlaşyň we haryt modelini, mukdaryny we günüň bahasyny tassyklaň.

3 E-poçtaňyzy iberiň we maglumat alyň (şol sanda: ady, salgysy, telefon, poçta indeksi we beýleki bellikler)

4 payment Töleg alandan soň, täze magdançy 2-3 iş gününiň içinde eltip berer.Adaty ýagdaýlarda, 3-7 günüň içinde halkara ekspress yzarlaýyş maglumatlary alyp bilersiňiz.

5, ulanylan magdançylar synag üçin gurnamaly, anyk gowşuryş wagtyny tassyklamak üçin müşderi hyzmatyna ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

6 、 Bir öwrenje bolsaňyz we magdançynyň size laýyk gelýändigine düşünmeseňiz, müşderi hyzmatyna habar bermegiňizi haýyş edýäris we ýagdaýyňyza görä size iň amatly çözgüt hödürlemek üçin siziň bilen maslahatlaşarys.


  • Öňki:
  • Indiki: