• bg22

Haryt

HongKong Bitmain T17-84T T17-88T täze garynja Bitcoin Miner T19 84T 88T aksiýasy BTC BTH BSV COIN gazmak üçin kripto asik magdançy

Gysga düşündiriş:

ModelT19

FunksiýasBTC/ BCH

Haşrate: 84TH / 88TH

Spesifikasiýa: 3150W.37.5J / T.

Çykan senesiIýun2020


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa parametrleri

Spesifikasiýa parametrleri
Model belgisi T19 84T
Haşrate 84TH / s±3%
Kuwwatlylygy 3150W±5%
Diwardaky güýç netijeliligi @ 25°C, J / TH 37.5J / TH±5%
Sowatmak 4 x 12038 Janköýer
Işleýiş temperaturasy 0~ 40
Nosie 82dB
Aýratynlyk agramy  
Arassa ölçegler 400mm x195.5mm x290mm
Jemi ölçegler 270mm x316mm x430mm
Arassa agramy, kg (2-2) 14.2kg
Jemi agram, kg 16kg

T19 magdançysy bilen tanyşlyk

T19 has çalt başlamak üçin APW12 elektrik üpjünçiligi we kämilleşdirilen programma üpjünçiligini ulanýar, s17 + we s19 arasyndaky boşlugy doldurýar, magdançylara goşmaça modelleri saýlamaga mümkinçilik berýär, birmeňzeş model dizaýny, güýçli durnuklylyk we ajaýyp çykdajy öndürijiligi.

MinerT19 88T gutusy

Garynja magdan maşyny T19_88T daşardan doly bellik edilendir we 570x316x430 ölçegli we agramy 16,16 kg bolup, S19 Pro 110T (680x425x535 / 15.3kg) -dan has kiçi, ýöne agyrdyr.

Magdançy anti-statik halta bilen merjen köpük bilen goralýar we bukjada köp dilli gollanma we laýyklyk şahadatnamasy bar.

T19_88T, öň we yzky gaz sowadyşy üçin paralel goşa janköýerler we goşa 10A portly integral güýç birikdirijisi bilen birmeňzeş dizaýn.Ony dik ýa-da tekiz ýerleşdirip bolýar.Magdançynyň fiziki ölçegleri 400x195x288mm, enjamyň umumy agramy 14,3 kg, agramy S19 Pro 110T (13.2kg) 1 kg.

Ant Miner T19_88T bilen S19 Pro 110T daşky görnüşi boýunça bir tapawut, elektrik üpjünçiliginiň uzynlygydyr.“Ant Miner T19_88T” has gysga elektrik üpjünçiligi bilen jübütlenendir, dolandyryş tagtasy elektrik üpjünçiligi bilen çişirilip, içerki bölegini hem yza çekýär.

Garynja magdan maşyny T19_88T öndürijiniň ady we SN kody bilen doly bellendi, dag magdanlarynyň görnüşi T19, model belgisi 240-Ca.

Garynja magdan maşynynyň içerki derňewi T19_88T

Dolandyryş tagtasyny sökmek

T19_88T dolandyryş tagtasynyň interfeýsi çepden saga üýtgewsiz galar: SD kart - programma üpjünçiligini çotmak üçin ulanylýan TF kart ýeri;IP hasabaty - garynja guraly bilen magdançynyň IP adresini tapmak üçin ulanylýan IP düwmesi;ETH - tor kabel interfeýsi;Täzeden düzmek - gaýtadan açmak düwmesi (zawod sazlamalaryny dikeltmek üçin uzyn basyň);LED görkezijisi - magdançynyň iş ýagdaýyny görkezýär.

T19_88T dolandyryş tagtasy ýörite döredilen gorag örtügi bilen ýapylýar.

Gorag örtügi, şeýle hem elektrik üpjünçiliginiň kalkulýator tagtasyna birikdirilen mis plastinkasyny goraýar, başga bir gorag örtügi bolsa terminallary we dolandyryş tagtasynyň elektrik üpjünçiligini we naprýa regeniýe sazlaýjy kabellerini elektrik üpjünçiligi ýagdaýynda möhürlemek üçin niýetlenendir.Elektrik üpjünçiligi birikmesiniň oňyn tarapy, naprýa .eniýäni aňsat kesgitlemek üçin "+" bilen bellik edilýär.

Dolandyryş tagtasy dolandyryş tagtasynyň öňündäki päsgelçilik plastinkasyny we dolandyryş tagtasyndaky birleşdiriji simleri aýyrmak bilen giriş tarapdan çykarylyp bilner.AntMine T19_88T, şeýle hem, Ctrl_C55 model belgisi we V2.2010 wersiýasy bilen täze döredilen dolandyryş tagtasyny ulanýar.

Elektrik üpjünçiligini sökmek

T19_88T, 12-15V naprýa .eniýe we iki sany daşarky AC giriş kabelini üpjün edýän täze APW12 elektrik üpjünçiligi bilen üpjün edilýär.Elektrik üpjünçiligi öndürijiniň nyşany we elektrik üpjünçiligi birikdirijisinde duýduryş belligi bilen bellik edilýär, elektrik togy kesilen ýagdaýynda iki elektrik kabeliniň hem kesilmelidigini görkezýär.

APW12 elektrik üpjünçiligi ýörite dizaýn edilen ýerinde saklanýar, soňra rozetkanyň ýerine nurbat berilýär.

APW12 elektrik üpjünçiligi, elektrik üpjünçiliginiň içerki bölekleri üçin işjeň sowatmak üçin howa üpjün etmek üçin üç janköýer ulanýar.Goşa 10A AC giriş güýji magdan känindäki rozetkalary üýtgetmek meselesini azaldýar we içerki woltdan, gysga utgaşmadan, temperaturadan we tokdan ýokary gorag elektrik üpjünçiliginiň ygtybarlylygyny ýokarlandyrýar.

Haşrat tagtasyny sökmek

AntMine T19_88T çuňňur düzülen we optimal termiki dizaýn çözgüdini ulanýar, giriş tarapynda iki sany paralel 12cm / 12v / 2.7A janköýer we giriş tarapynda iki sany parallel 12cm / 12v / 3.14A janköýerleri hash tizligi tagtasyny sowatmak üçin.Fanöriteleşdirilen fan kysmy, elektromagnit şöhlelenmesiniň goralmagynyň öňüni almak üçin gyralaryna geçiriji mata oturdylan hash tizligi tagtasyna ýerleşdirildi.

T19_88T heş tizligi tagtasy üçin öňünden işlenip düzülen ýerler, dolandyryş tagtasynyň ýerleri we hashrat tagtasyny elektrik üpjünçiligine birikdirmek üçin çyzgylar bilen örtülen alýumin garyndysyndan ýasalýar.

T19_88T, Ant S19 Pro 110T-iň çuňňur özleşdirilen we optimal termiki dizaýnyna laýyklykda, her iki tarapynda gyzdyryjy nokat bilen 3 sany hash tizlik tagtasy bilen enjamlaşdyrylandyr.

Çip tarapynda iki sany tutuş gyzdyryjy bar, tutuş gyzdyryjy desga tertipli düzülendir, gelýän tarapda howa garşylygy az bolar, howa akymynyň ýylylygy çalt çykarmagyna we tozanyň emele gelmegini netijeli azaltmagyna mümkinçilik döreder.

Beýleki bir tarapdan, ýylylygy ýaýratmak üçin bir gyzdyryjy enjam ulanylýar, gyzdyryjy nokadyň meýdany giriş tarapdan kem-kemden ulalýar we tutuş hash tagtasynda hatda ýylylygyň ýaýramagyny üpjün edýär.

T19_88T tagtada 76 çip bilen enjamlaşdyrylan, jemi 228 sany TSMC 7nm ASIC çipi, SHA256 algoritmi, BM1398 modeli.

T19 88T synag

Garynja magdan maşyny T19_88T 48 sagatdan gowrak synag edildi, giriş temperaturasy (otag temperaturasy) 25.3 dereje, giriş çyglylygy 81%, çykyş temperaturasy 49.1 dereje;rozetkanyň çyglylygy 17%;rozetkanyň temperaturasy 29,4 dereje;we garynja magdan maşyny T19_88T üçin umumy güýji 3067W.

Garynja magdan maşynynyň dolandyryş sahypasy T19_88T ortaça hasaplaýyş güýjüni 88.48TH / s görkezýär.

Btc howuzy, sarp ediş mukdary 34,3 W / T bolan 24 sagatlyk ortaça 89,4TH / s görkezýär.

Magdançynyň öndürijiligi ajaýyp, howuz resmi taýdan yglan edilen parametrlerden has gowy arifmetiki güýji, energiýa sarp ediş we energiýa sarp ediş derejesini alýar.

Täze programma üpjünçiligi magdançyny düzmegi aňsatlaşdyrýar we has çaltlaşdyrýar, magdançy has çalt işe başlaýar we täze dolandyryş interfeýsi diňe bir işlemegi we tehniki hyzmaty has netijeli etmek bilen çäklenmän, giriş derejesindäki magdançylar üçin has dostlukly we gazyp almak kynlygyny azaldýar. täze doglan çagalar.

Satyn almak boýunça görkezmeler

1 customer Müşderi hyzmaty bilen habarlaşmak, e-poçtaňyzy ibermek we hasyl maglumatlary (ady, salgysy, telefon belgisi, poçta kody we beýleki talaplaryňyzy goşmak bilen) sahypanyň sag tarapynda "onlaýn hyzmaty" basyň ýa-da "habarlaşmaňyzy goýuň".
2 customer Müşderi hyzmatyna önümiň modelini we mukdaryny sargyt etmelidigiňizi habar beriň, müşderi hyzmaty harytlaryň bahasyny we iberiş çykdajylaryny hasaplamak üçin talaplaryňyza esaslanýar.
3 payment Töleg alanyňyzdan soň, 3-7 günüň içinde halkara ekspress-iň yzarlaýyş maglumatlaryny alyp bilersiňiz.Harytlar has köp partiýa synagy üçin wagt alsa, gowşuryş wagty aýratyn gepleşikler geçiriler.
4 a Bir öwrenje bolsaňyz we haýsy magdan enjamynyň size laýykdygyny bilmeýän bolsaňyz, müşderi hyzmatyna habar bermegiňizi haýyş edýäris, ýagdaýyňyza görä siziň bilen maslahatlaşarys we size iň amatly çözgüt hödürläris.


  • Öňki:
  • Indiki: