• bg22

Haryt

iPollo G1 42G Grin Kripto asik magdançysy

Gysga düşündiriş:

ModeliPollo G1

FunksiýasGrin

Haşrate: 42G 70W / G.

Spesifikasiýa: 2800W

Çykan senesiAwgust2020


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

iPollo G1 Grin magdan maşynynyň daşky görnüşi

Spesifikasiýa parametrleri

Model belgisi

G1

Haşrate

42 boşluk±5%

Kuwwatlylygy

2800W±5%

Diwardaky güýç netijeliligi @ 25°C, J / TH

70W / boşluklar

Sowatmak

4 Janköýer

Işleýiş temperaturasy

-5~ 35

Algoritm

Kukato 32

Aýratynlyk agramy

 

Arassa ölçegler

350mm x158mm x355mm

Jemi ölçegler

535mm x450mm x307mm

Arassa agramy, kg (2-2)

20kg

Jemi agram, kg

21.8kg

Ipollo G1 Grin, elektrik üpjünçiligi we magdançy bir birlige birikdirilen, bir tarapynda elektrik üpjünçiligi we magdançynyň gysgaça beýany we ulanylyşy barada bellikler bilen birleşdirilen enjamdyr. beýlekisi.

G1 Grin sowadyş ulgamy magdançy üçin sowadyşy üpjün etmek üçin 4 x 1438B DC12V 5A sowadyjy janköýer ulanýar, 2 sany howa üpjünçiligi we 2 sany howa çykarmak üçin, magdançy amatly we çeýeligi üçin dik ýa-da tekiz ýerde ýerleşdirilip bilner.

G1 Grin magdançysy korpusdan, elektrik üpjünçiliginden, kalkulýator tagtasyndan, dolandyryş tagtasyndan we ýylylyk geçirijisinden ybarat.Magdançynyň böleklerini birleşdirýän kabeller, gap açylanda görünýär.Sowadyjy fan, dolandyryş tagtasy bilen işleýär we fanatyň korpus bilen aragatnaşyk saklaýan ýerine gorag rezin halkasy oturdylýar.

G1 Grin magdançysy Hankook HQ3580-H01 elektrik üpjünçiligi bilen enjamlaşdyrylandyr.Hankook HQ3580-H01 elektrik üpjünçiliginiň iň ýokary ýüki 3500W, konwersiýa netijeliligi 94% ýa-da ondanam ýokary bolup, IIC programma üpjünçiligi bilen magdanyň çylşyrymly elektrik üpjünçiligine (AC giriş 176V ~ 300V) talaplaryna uýgunlaşyp biler. , ýokary ygtybarlylyk we gowy öndürijilik we bir 16A elektrik kabeli bilen gelýär.

Magdan çykaryjy maşynyň elektrik üpjünçiligi we arifmetiki tagtasy iki sany altyn mis plastinka bilen birleşdirilýär we dolandyryş tagtasynyň elektrik üpjünçiligi 6pin elektrik kabelini ulanýar.

G1 Grin magdançysy, belgisi bolan AWH3 dolandyryş tagtasyny ulanýar.Panel interfeýsleri aşakdaky ýaly kesgitlenýär: Ethernet porty, TF kart ýeri, hasabat IP düwmesi, täzeden düzmek düwmesi we ýagdaý görkezijisi.

G1 Grin, korpusyň içine ýerleşdirilen ýerleriň üsti bilen gurnalan üç sany oturdylan tok tagtasy bilen gelýär.Her bir gyzdyryjy nokatda 10 sany aýratyn gyzdyryjy we gyzdyryjy nokadyň arka tarapynda ýelmeşdiriji pad bar, ony bökmekden we bökmekden goramak üçin.Her aýratyn gyzdyryjy aşagyň aşagynda aýratyn arifmetiki tagta bar.Aýry-aýry arifmetiki tagtada aýratyn çip bar we çip bilen ýylylygy çipden ýylylygy ugrukdyrmak üçin termal pad ulanylýar.Magdançy, G22 12nm FinFET prosesiniň 30 ASIC çipi bilen enjamlaşdyrylandyr.Bu Grin çipiniň içinde gurlan ýokary netijeli Cuckatoo sikl hasaplaýyş ýadrosy bar.Çip meýdany: 38x38mm, bu dünýäde ilkinji Grin bilen işleýän çip we häzirki wagtda bazardaky islendik ASIC magdançysynyň iň uly çip meýdanydyr.

G1 Grin, alýumin zynjyrly korpusda, elektrik kartoçkasy üçin ýer we kabel üçin deşik bar.

iPollo G1-42gaps synagy

Pollo G1 Grin magdançysy 24 sagatdan gowrak synag edildi we magdançy gurlan badyna işlemäge başlady.

Giriş howa rozetkasyndaky temperatura adaty aralykda 14,4 dereje tapawut bilen 46,4 dereje boldy.Elektrik rozetkasyndaky temperatura 6.1 dereje tapawut bilen 38.1 dereje boldy.

24 sagatlyk ortaça arifmetiki kuwwat 40G / s bolup, 2800W energiýa sarp edilişi bilen birleşip, G1 Grin magdançysy üçin 70W / G energiýa sarp edilişine getirýär.


  • Öňki:
  • Indiki: