• bg22

Haryt

“Hot Swap 2u 4u” serwer meselesi 12 24 36 48 IPFS FIL FILECOIN üçin artykmaç elektrik üpjünçiligi bolan aýlag kompýuter şassi serwer işi

Gysga düşündiriş:

MODEL: 4U HYZMAT KESELI

Şassi stili:Rack görnüşi

Material:Magniý garyndysy

Ölçegi:65 * 44 * 17.5 sm


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

IPFS magdançysy näme?

IPFS aslynda diňe bir tehnologiýa, faýl geçirmek protokolyna meňzeş, deň-duşdan paýlanan faýl ulgamy.IPFS-iň işlemegi üçin tordaky köp kompýuter (saklaýjy enjam) düwün hökmünde ulanylmaly we giňişleýin aýdylanda, gatnaşyjy kompýuterleriň hemmesini IPFS magdançylary diýip atlandyryp bolar.

Düwünler hökmünde goşulmak we tora goşant goşmak üçin has köp ulanyjy çekmek üçin IPFS ulgamy, saklanýan ýeriň mukdaryna we geçirijilik giňligine baglylykda sylag hökmünde gatnaşyjylara (düwünlere) paýlanýan filecoin atly kriptografiýany döretdi.Gysgaça aýdylanda, filekoin baýraklaryny almak maksady bilen ýörite döredilen kompýutere IPFS magdançysy diýilýär.

Simpleönekeý söz bilen aýdylanda, magdan çykaryjy maşyn siziň üçin filekoin alýan maşyn we IPFS gazyp almak diýjek bolýan zadymyz aslynda filekoin bolan bu tehnologiýanyň höweslendiriji gatlagyny gazýar.esasy tor resmi taýdan işe girizilenden soň, filekoin gazyp bilmek we wagtyň birligine näçe filekoin gazyp boljakdygyny dogry magdan maşynyny saýlamak möhümdir.

Filecoin bilen IPFS-iň arasyndaky baglanyşyk, IPFS esasan P2P torlarynda mazmuna ýüzlenmek we mazmun geçirmek üçin jogapkärdir, Filecoin bolsa hemişelik mazmuny saklamak üçin höweslendiriji gatlak bolup, biri-biriniň üstüni ýetirýär.

IPFS torlary ammar giňişligini we tor geçirijilik giňligini talap edýändigi sebäpli, IPFS magdançylary has ýokary hasyl almak üçin adatça ammar ýerini güýçlendirýärler, umumy sarp ediş güýjüni azaldýarlar we beýleki taraplary azaldýarlar.Mysal üçin, 10-dan gowrak ýokary kuwwatly gaty diskler bilen enjamlaşdyrylan, gigabit ýa-da has ýokary tizlikli tor kartoçkalary bilen enjamlaşdyrylan, aşa pes güýçli arhitektura prosessorlaryny we ş.m.

Elbetde, magdançy girdeji gazanmak üçin ammar hyzmatlaryny edýär.Girdejiniň göwrümi magdançynyň konfigurasiýasy we häzirki IPFS magdançylarynyň sany bilen baglanyşykly.

IPFS magdançy konfigurasiýa talaplary

Resmi maslahat berilýän konfigurasiýa AMD Ryzen Threadripper 3970X, NVidia GTX 2080Ti, enjamyň konfigurasiýasy bolan ýadyň ýygylygy 2133mhz, daşky gurşawa nähili talaplar bar?IPFS-iň jeza mehanizmine esaslanyp, hemişelik güýç we tor talap edýär we enjamyň ömrüni uzaltmak üçin hemişelik temperatura we çyglylyk bolmagy iň gowusy, şonuň üçin maşyn otaglary gurlan Bitcoin Ether magdanlaryndan tapawutlanýar. dürli uzak ýerlerde.

IPFS magdan gazyp almak maşynlaryny milli IDC otaglaryna salmaly we şol bir wagtyň özünde, encapsulýasiýa tizligini üpjün etmek üçin, enjam otagynyň ýerleşýän ýeri Şanhaý ýaly maglumatlary özara işlemek merkezlerinde iň gowusydyr, sebäbi toruň gijä galmagy pesdir , gaplanylanda saklama sargytlaryny almak has çalt.

Apparat we daşky gurşawa esaslanyp, köp talaplar bar, bu talaplar bosagany şahsy gazyp almakdan üzňeleşdirýär, IPFS gazyp almak üçin maýa goýmak isleýär, häzirki wagtda diňe magdan kärhanalarynda magdan maşynlaryny satyn alyp biler, iň gowusy “Star Alliance” we beýleki ýolbaşçyny saýlamak magdançylar, tehniki güýjüň kepilligi bar.

Aboveokardaky IPFS magdan enjamy näme diýen soraga jogap.Bu soraga jogap, makalada IPFS magdan enjamlarynyň konfigurasiýa talaplary hem hödürlenýär, sebäbi IPFS dag magdanlarynyň bahasy birneme ýokary, şonuň üçin yzyna gaýtaryş möhleti haýal däl, aýlanmak islemeýän bolsaňyz, maýa goýujylar giňişleýin bolmaly; bazardaky IPFS magdan maşynyna düşünmek, käbir markalaryň has gowy ulanyjy abraýyny saýlamaga synanyşyň.Mundan başga-da, ipfs gazyp alýan maşyny öý we senagat iki kategoriýa bölmek mümkin, öý ipfs magdan maşynynyň bahasy birneme arzan, iň kiçi göwrüm palma ululygyny hem edip biler, adatça diňe 1-den 2 gaty disk bilen ýa-da birneme gaty goýup biler. disk binasy, ulanyjy zerur bolanda güýç sarp edip biler, güýç sarp etmek adatça ultrabook derejesinde, gaty tygşytlaýjy.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Önüm kategoriýalary