• bg22

Haryt

Goldshell Mini-DOGE Mini Doge Pro 205m Doge LTC Cryptocurrency Mining üçin blok zynjyr magdançysy

Gysga düşündiriş:

ModelMini-DOGE/Mini Doge Pro

FunksiýasDOGE / LTC

Haşrate: 185MH / 205MH

Spesifikasiýa: 1.26W/M 1.0W / M.

Çykan senesiJuly 2021


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa parametrleri

Spesifikasiýa parametrleri
Model belgisi Mini-DOGE/ minidoge Pro
Haşrate 185MH / S ± 5% ;205MH / S ± 5%
Kuwwatlylygy 235W±5%220W±5%
Sowatmak 2 janköýer
Işleýiş temperaturasy 0~ 35
Nosie 35dB
Aýratynlyk agramy  
Arassa ölçegler 175mm * 150mm * 84mm
Jemi ölçegler 310mm * 220mm * 120mm
Arassa agramy, kg (2-2) 2kg
Jemi agram, kg 2,5 kg

Goldshell-iň beýany Mini-DOGE

Goldshell Mini-DOGE esasy Litecoin we Dogecoin gazyp almak üçin iň soňky skript algoritm magdançysy.Bu magdançy, Goldshell BOX seriýasynyň bir bölegidir we esasy aýratynlyklary miniatýurizasiýa, ýokary öndürijilik we dymmak, magdan çykarmagy aňsatlaşdyrýar.

Mini-DOGEsynag synagy

Mini-Doge bu gezek adaty wersiýany we ýumurtganyň iki görnüşini, oýnawaç it TO DA MOON bezeginde çap edilen daşyň ýumurtga görnüşini, duýgydan doly HOLDer it teňňesiniň baky ynamynyň adyndan Mini-Doge dostlaryny satyn alyp biler geljege garamak.

Goldshell Mini-Doge, goşa gazmak LTC & Doge ýörite ASIC öý magdan maşynyny gazmak üçin kömekçi iş ýüküni barlamak arkaly işlenip düzülen Scrypt algoritmine esaslanýar, modeliň nominal arifmetiki güýji 185M we nominal güýji 230W.

Mini-Doge köpügiň goragynda ýerleşdirildi, önüm gutusy diňe ýalaňaç metal, başga goşmaça esbaplar ýok.

“Mini-Doge” maşynynyň agramy 2.0KG, guty bilen bolsa 2,5 KG agramy

Magdan çykaryjy maşyn we elektrik üpjünçiliginiň bölüniş dizaýny, dag magdanlarynyň elektrik üpjünçiligi we iş stoly grafiki kartoçkanyň güýji şol bir 6pin porty üpjün edýär, eger-de magdan gazmak üçin amatly kompýuter elektrik üpjünçiligi bilen üpjün edilmeli bolsa.

3 günüň dowamynda doly tizlik bilen işledilenden soň, janköýer adaty iş wagtynda dag magdanynyň ýylylyk ýaýramagyny kanagatlandyrmak üçin synag edildi, maşyn programma üpjünçiligi optimallaşdyryldy we ses gowy gözegçilikde saklandy.75 dB bilen başlamak üçin elektrik üpjünçiligine dakylan ilkinji ylgaw, 59,8 dB pes ölçegdäki howa rozetkasynyň rahat işlemeginden soň, öýde ulanmak üçin amatlydyr.

“Mini-Doge” magdan enjamy we “Goldshell BOX” seriýaly dolandyryş tagtasynyň interfeýsinde kiçi magdan maşynlary, degişlilikde IP up düwmesi, Ethernet interfeýsi, TF kart ýeri, täzeden açmak düwmesi we ýagdaý görkezijisi.

Magdançy degişli howuza birikdirildi we 48 sagatdan gowrak doly güýjünde işleýär.

“Goldshell Mini-Doge”, howuzyň habaryna görä, çalt hash derejesini we ret etmek derejesini 0,2% -den pes görkezdi.24 sagadyň ortaça hash tizligi 185M (± 5%) nominal parametrine laýyk gelýän 184M, ölçenen ortaça iş güýji 241.2W bolup, nominal parametrinden 230W (± 5%) birneme ýokarydy. , ýöne öndürijiniň nominal energiýa sarp ediş säwligi çäginde.

26 otag temperaturasynda, 48 sagat işlänsoň, howa girelgesiniň ortaça temperaturasy 25,9 is, howa rozetkasynyň ortaça temperaturasy 39,4 measured ölçelýär, bu magdançynyň ýylylygy kadaly bölýändigini görkezýär we hash magdançynyň fonunda nyrh, magdan howuzyna gözegçilik işi adaty.

Goldshell Mini-Doge ýönekeý işleýiş sazlamalarynyň, diwarda ajaýyp energiýa sarp etmegiň aýratynlyklaryna eýedir we häzirki çip ýetmezçiliginde goşmaça önüm hökmünde bazar isleginiň belli bir derejesine eýe.

MINI-DOGE MINER

MINI-DOGE MINER satyn almak prosesi

1Aragatnaşyk maglumatlaryňyzy (şol sanda: E-poçta, ady, salgysy, telefon, poçta kody we beýleki bellikler) goýup, gözleg ibermek üçin müşderi hyzmaty bilen habarlaşyň.Müşderi e-poçtaňyza 24 sagadyň dowamynda jogap berer, wagtynda barlaň.

Müşderi hyzmatyny hem goşup bilersiňizWhatsApp ýa-da wechat: +8613768392284

2 customer Müşderi hyzmaty bilen habarlaşanyňyzdan soň, önümiň modelini, mukdaryny we bahasyny tassyklaň.

3 、 Täze enjam synag üçin elýeterli däl we asyl gaplamasynda iberilýär.Satuwdan soň kepillik altyn kepillik.

4 goods Harytlar töleg alnandan soň 48 sagadyň dowamynda iberiler we halkara gözegçilik belgisi adaty ýagdaýlarda 3-5 günüň içinde elýeterli bolar.

5 other Başga talaplaryňyz bar bolsa, müşderi hyzmatynyň işgärlerine habar bermegiňizi haýyş edýäris.


  • Öňki:
  • Indiki: