• bg22

Haryt

FusionSilicon DASH Miner X7 262G hashratd Dash magdan ASCI magdançysy

Gysga düşündiriş:

ModelX7

FunksiýasDASH

Haşrate: 262G

Spesifikasiýa: 1300W

Çykan senesiJanuaryanwar2019


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň spesifikasiýasy

Spesifikasiýa parametrleri
Model belgisi X7
Haşrate 262G±5%
Kuwwatlylygy 1300W±10%
Diwardaky güýç netijeliligi @ 25°C, J / TH 4.96J / G.±10%
Sowatmak 2x 6000RPM
Işleýiş temperaturasy 0~ 40
Nosie 76dBMaks
Aýratynlyk agramy  
Arassa ölçegler 340mm x130mm x 198mm
Jemi ölçegler 415mm x 360mm x 260mm
Arassa agramy, kg (2-2) 4.8kg
Jemi agram, kg 5.5kg

FusionSilicon X7 aýratynlyklary

Magdan çykaryjy maşynyň gabygy, adaty bir silindrli goşa fan sowadyş dizaýnyny ulanyp, çotga alýuminiý garyndysyny bir bölek galyplaýyş amalyny ulanýar, bir silindriň artykmaçlygy ykjam ululygy bir meýdany tutmaýar, ýetmezçiligi daşarky tok şnurynyň zerurlygydyr .magdan enjamy Linux 4.9.69 dolandyryş tagtasynyň ýadro görnüşi, gurlan cgminer magdan programma üpjünçiligi, häzirki wersiýasy 1.0.19.

Blokdan çykarmak

Magdan çykaryjy maşyn, gapdalda magdan maşynynyň ady, çep tarapynda dolandyryş tagtasy we sag tarapynda üç sany arifmetiki tagtasy bar, jemi 63 22nm çip göterýär.Arifmetiki tagtalar bir hatar sim ulanyp dolandyryş tagtasyna birikdirildi.

Dolandyryş paneli IP up düwmesi, Ethernet interfeýsi, ýagdaý görkezijisi we täzeden açmak düwmesi bilen paýlanýar.

X7, arifmetiki tagtanyň we şassiniň ortasynda tegelek lehimli bogunlar we ýumşak padler bilen umumy 6P magdan elektrik üpjünçiligi bilen daşarky birikdirilip bilner.

Üç arifmetiki tagtanyň hersi üç sany 6P elektrik üpjünçiligini talap edýär we dolandyryş tagtasynyň elektrik üpjünçiligi jemi 10 6P elektrik kabelini talap edýär.

X7-iň ýekeje kemçiligi, 6P tok birikdirijisiniň ýalňyşlygyň öňüni almak üçin döredilmänligi, şonuň üçin ýalňyşlaryň öňüni almak üçin klipleriň ugruna aýratyn üns bermeli.

X7 magdan maşynynyň çyralary göze ýakymly, adaty iş wagtynda gök we gijelerine tanalýar we uzakdan ýagdaý görkezijisi we tor görkezijisi bilelikde gyrmyzy effekt görkezer.

Synag

Elektrik üpjünçiligini birikdiriň, magdançyny işlediň, magdançy kadaly işleýän wagtynda gök çyra ýakylýar, magdançy adaty bolmadyk ýagdaýynda gyzyl çyra ýakylýar.

Magdançynyň 24 sagatlyk synag wagtynda durnukly işleýändigini we ortaça hash tizliginiň takmynan 265GH / S bolandygyny görüp bileris.

Magdançynyň 1 metr aralygyndaky ses derejesi takmynan 86,8dB.

Ses derejesi magdançydan 3 metr uzaklykda 68.2 dB.

Arifmetiki plastinkanyň temperaturasy 39.3magdançy işleýän mahaly

Magdan çykaryjy maşynyň howa rozetkasy, synag temperaturasy 45.1

Hakyky güýç synagynyň netijesi 1300W + 10% resmi parametrine laýyk gelýän 1349,6W.

Önüm sergisi

X7 Satyn almak prosesi

1Aragatnaşyk maglumatlaryňyzy (e-poçta, ady, salgysy, telefon, poçta indeksi we beýleki bellikleri goşmak bilen) gözleg ibermek üçin müşderi hyzmaty bilen habarlaşyň.Müşderi e-poçtaňyza 24 sagadyň dowamynda jogap berer, wagtynda barlaň.

Müşderi hyzmatyny hem goşup bilersiňizWhatsApp ýa-da wechat: +8613768392284

2Müşderi hyzmaty bilen habarlaşanyňyzdan soň, önümiň modelini, mukdaryny we bahasyny tassyklaň.

3Töleg alanymyzdan soň, ähli magdan maşynlarynyň iberilmezden ozal işleýändigine göz ýetirmek üçin müşderiler üçin magdan enjamyny synagdan geçireris.Ippingük daşaýarka, daşamak wagtynda ýetirilen zyýany azaltmak üçin enjamy güýçlendirmek we galyňlaşdyrmak üçin köpürjikli örtük ýa-da köpükli pagtany ulanmaga synanyşarys.

4. Synag we gaplamak prosesi tamamlanandan soň, 2-3 iş gününiň içinde iberiji agente ibereris.Adaty ýagdaýlarda, 3-7 günüň içinde halkara ekspress-iň yzarlaýyş maglumatlaryny alyp bilersiňiz.

5Başga talaplaryňyz bar bolsa, müşderi hyzmatynyň işgärlerine habar bermegiňizi haýyş edýäris.


  • Öňki:
  • Indiki: