• bg22

Haryt

2022 Täze geforce RTX 3070M 3060M 65mhs-68mhs nvidia çipleri bilen et teňňesi üçin noutbuk grafiki kartasy

Gysga düşündiriş:

Model: 3070M 3060M
Funksiýa: ETH ETC
Haşrat: 65-68Mhs / 49Mhs
Wideo ýady: 8gb / 6gb
Çipler: Nvidia
Agramy: 2,8kg
Magdan ölçegi, mm:
Töleg usuly: USD | EUR | GBP | CAD | AUD | RUB | USDT (ERC20 / TRC20)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

RTX 3060M

Haşrate 49mhs
Wideo ýadyň görnüşi DDR6
Wideo ýadyň ukyby 6GB
Wideo ýadyň giň bitleri 192bit
Çykyş interfeýsiniň görnüşi: HDMI * 2, DP * 2
Janköýerler 2 sany
Tarap  
Agram 2.8KG
RTX 3070M  
Haşrate 65-68mhs
Wideo ýadyň görnüşi DDR6
Wideo ýadyň ukyby 8 Gb
Wideo ýadyň giň bitleri 256bit
Çykyş interfeýsiniň görnüşi: HDMI * 2, DP * 2
Janköýerler 2 sany
Tarap  
Agram 2.8KG

Amal aýratynlyklary

RTX 3070M / 3060M, 2022-nji ýylda täze çykan, LAPTOP grafiki kartasyndan, Nvidia Çipsden, Samsung çiplerinden, 2 HDMI we 2 DP interfeýsinden üýtgedilen, iň ýokary şertler, RTX 3070M / 3060M grafikasy bilen üýtgedilen iň tygşytly ETH professional magdan grafiki kartasydyr. kartoçka diňe bir gaşrat gaşraty däl, energiýa sarp edilişi gaty pes, dag öndürijiligi durnukly, 3070 oýun grafiki kartoçkasynyň bahasy has arzan, 2022-nji ýylda iň meşhur GPU dag grafiki kartasy.

Ölçegden soň, doly 8GPU 3070M magdançynyň umumy hasraty 520MHS-den geçýär we iň ýokary hashrat 540MHS-e ýetip biler.Şeýle-de bolsa, hünärmen magdançy hökmünde müşderilere islendik grafiki karta üçin diňe durnuklylygy üpjün etmek üçin grafiki kart ýygylygyny optimal ýagdaýa sazlamagy maslahat berýäris.Şonuň üçin uzak wagtlap synagdan soň, iň oňat şert hökmünde 65-66 MHS maslahat berýäris.

Sürüjiniň çäkliligi sebäpli 3070M we 3060M AIWOS ulgamyny ulanýarlar, şonuň üçin win10-ny häzirki döwürde ulanyp bolmaýar.

3070M OnDA RIG korpusy bilen enjamlaşdyrdyk we magdançyny 48 sagat synag we gözegçilik üçin 28-30 dereje gurşawda ýerleşdirdik.Maşyn gaty durnukly işledi, bir maşynyň kuwwaty takmynan 900-1000W, maşynyň temperaturasy bolsa 55-den 65 dereje bolup, ret etmek 0.

3070M-2
3070M-3

Satyn almak prosesi

1. Müşderi hyzmatyna gözleg iberiň contact aragatnaşyk maglumatlaryňyzy goýuň, e-poçta iberiň we alýan maglumatlaryňyzy (şol sanda: ady, salgysy, telefony, poçta indeksi we beýleki bellikler) goýuň.
2. Müşderi hyzmatyna isleýän modeliňizi we mukdaryny aýdyň , müşderi hyzmaty size iberiş tertibi, iberiş çykdajylary, iberiş wagty we degişli jikme-jiklikler barada habar berer.
3. Töleg alandan soň, harytlar 2-3 iş gününiň dowamynda eltip berer. Adaty ýagdaýlarda, 3-7 günüň içinde halkara gyssagly yzarlaýyş maglumatyny alyp bilersiňiz (Maý güni, Milli gün, Bahar baýramy we beýleki dynç alyş günleri) 3-5 gün gijikdirilýär).
4. Doly magdançy zakaz eden müşderiler bizden ulgamy we sürüjileri we beýleki programma üpjünçiligini gurmagy haýyş edip bilerler, ýöne harytlaryň daşalmagy, grafiki kartoçkalar, enjamlar, elektrik üpjünçiligi, anakartlar aýratyn gaplanýar.
5. Satuwdan soň tehniki goldaw henizem bar, haýsydyr bir kynçylyk bilen ýüzbe-ýüz bolanyňyzda müşderi hyzmatyna ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Harytlar we inwentar

Täze geforce-RTX-jikme-jiklikler1
Täze geforce-RTX-jikme-jiklikler2

  • Öňki:
  • Indiki: